ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Linerin Complex Krém

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet/General Data Protection Regulation, továbbiakban: „GDPR”) foglaltaknak megfelelően a PHARMADUO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) www.linerincomplex.com címen elérhető honlapjának üzemeltetése, valamint a honlapon keresztül esetlegesen nyújtott szolgáltatások során való személyes adatok kezelésének körülményeit.

A Tájékoztató célja, hogy a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa a személyes adatkezelés érintettjeit. A Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.linerincomplex.com honlapon.

A Tájékoztatóban részletezett adatkezelési szabályokat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el, az adatkezelési tevékenységeit ezen szabályok szerint fejti ki.

A honlap látogatásával, továbbá a honlapon esetlegesen elérhető szolgáltatások igénybevételével az érintett köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a honlapot. 

1. Adatkezelő neve:

PHARMADUO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

3. Adatkezelő elérhetőségei:

név: PHARMADUO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
székhely: 1087 Budapest, Luther utca 4.
email: info@linerincomplex.hu
weboldal: www.linerincomplex.com

 

4. Adatkezelés célja és jogalapja:

Adatkezelés jogalapja:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”)

Részletesen az alábbiakban:

Üzleti, kereskedelmi/marketing kapcsolat létesítése, teljesítése vagy megszüntetése

Szerződéses kapcsolat létesítése és teljesítése

Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez (név, e-mail cím) a hozzájárulás visszavonásáig

A szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek (név, telefonszám, e-mailcím, beosztás)

Nemkívánatos és súlyos nemkívánatos hatások érintett általi bejelentésének feldolgozása, illetékes hatóság felé való bejelentési vagy egyéb kötelezettség teljesítése a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet – különösen annak 5. cikke – alapján.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A honlap működéséhez szükséges adatgyűjtés: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

Statisztikai és marketing célú adatgyűjtés:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

(kezelt adatok köre: IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, nyelvi beállítások, látogatás időpontja, honlap látogatási adatok:eltöltött idő, kattintások, megnyitások)

A szerződő partnerekre vonatkozó szerződések, számlák és könyvelés kezelése

Szerződéses kapcsolat létesítése és teljesítése

Késedelmes fizetések, viták kezelése

Az Adatkezelő jogos érdeke a fizetéssel kapcsolatos jogsértésekkel szemben való fellépéssel kapcsolatban, illetve az Adatkezelő jogainak jogi úton való megvédése

A hozzáféréshez, helyesbítéshez és tiltakozáshoz való jog érvényesítésére vonatkozó kérelmek kezelése

Az adatkezelésből fakadó jogi kötelezettség teljesítéséhez

5. Cookie-k és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők

A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes felületeken.

Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.

Az online felületeken megjelenő statisztikai és marketing célú cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az Adatkezelő online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. A honlap működése érdekében használt cookie-k esetében az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A használt cookie-król szóló részletes tájékoztatást az Adatkezelő Cookie Szabályzatában talál. 

6. Kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő különböző adatokat kezel az érintettekről, az adatkezelés céljától függően. 

A kezelt adatok köre magában foglal(hat)ja az alábbiakat: név, kapcsolattartási adatok, státusz, beosztás, a kapcsolattartást vagy a szerződés teljesítését elősegítő bármely személyes adat.

Esetlegesen felmerülő nemkívánatos, vagy súlyos nemkívánatos hatások felmerülésének érintett általi jelentése esetén a kezelt adatok köre az érintett egyéb személyes adatait is magában foglal(hat)ja. 

7. Adattárolás határideje:

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előírt ideig kezeljük személyes adatait.

A marketingtevékenység keretében gyűjtött adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított jogszabályban rögzített határidőig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelő által szervezett rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés esetén a rendezvény lezárását követően, rendezvénysorozat esetén az utolsó rendezvény lezárását követően az Adatkezelő az adatokat törli. 

Nemkívánatos vagy súlyos nemkívánatos hatás jelentése esetén az Adatkezelő a biroktába kerülő személyes adatokat a 1223/2009/EK rendelet alapján esetlegesen felmerülő, illetékes nemzeti hatóság felé fennálló bejelentési vagy egyéb kötelezettség teljesítéséig kezeli.

8. Adattovábbítás és adatfeldolgozók:

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettekhez köthető személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósítására az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, és szavatoljuk, hogy ilyen esetben a személyes adatokat az adatfeldolgozó kizárólag a 4. pontban leírt célból dolgozza fel. Az adatfeldolgozó személyéről tájékoztatást adunk.

Az érintettekhez köthető személyes adatokat az EU-ban tároljuk, és nem kerülnek harmadik országba továbbításra.

A személyes adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá:

– az Adatkezelővel megbízotti, vagy munkavállalói jogviszonyban álló személyek;

– a könyvelő: K.T.O. Bt., 1137 Budapest, Kárpát utca 37.

– az illetékes felügyeleti hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@linerincomplex.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Tájékoztatóban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz és biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.

10. Hatósághoz fordulás joga:

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: http://www.naih.hu

Az érintetteket megilleti a bírósághoz fordulás joga is. A GDPR vonatkozó rendelkezései értelmében az Adatkezelők tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága – ami jelen esetben magyar bíróság – előtt kell megindítani az Adatkezelőkkel szembeni eljárást. Az érintett panaszával kapcsolatban eljárni a magyar bíróságok közül a törvényszék jogosult. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: www.birosag.hu/torvenyszekek

9. Érintetti jogok:

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, töröljük.

Amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján alapul (hozzájárulás), az érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapuló adatkezelés esetén a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

 

12. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan tesszük ezt közzé?

Az Adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. Az Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztatót a honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé.

A jelen adatkezelési tájékoztató a honlapon folyamatosan elérhető.

13. Hogyan vonatkozik a érintettre és az egyéb Partnerekre az adatkezelési tájékoztató?

Az érintett az Adatkezelővel történő szerződéskötéssel, vagy egyebekben az adatkezelés megkezdésekor az adatkezelési tájékoztató megismerésével automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

14. Kötelező-e az adatokat megadni, mi az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye?

A személyes adatok szolgáltatása az érintettek számára nem kötelező, azonban a szerződéses partner és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlen, a szerződés megkötésének előfeltétele, ezért az adatszolgáltatás megtagadása estén szerződéses kapcsolat nem jön létre a szerződéses partner és az Adatkezelő között, illetve a már létrejött a szerződést az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.